FAQ

  • Przede wszystkim wymyśl swój autorski projekt społeczny, obywatelski,  historyczny lub na rzecz środowiska naturalnego który chcesz przeprowadzić w swojej miejscowości. Projekty będziecie prowadzić w terminie sierpień - listopad 2024. Musisz ze swoim pomysłem wpisać się w te ramy czasowe. Nie oznacza to, że projekt ma trwać 4 miesiące, ale że ma zacząć się i skończyć w tym czasie.  

   • Zastanów się co poprzez ten projekt chcesz zmienić, lub co projekt dobrego może wnieść w życie społeczności lokalnej, Twojej szkoły, rówieśników, osób potrzebujących z Twojej miejscowości. Tylko takie projekty mają sens, które przynoszą jakąś zmianę. Może być niewielka, na Twoją miarę, ale przemyśl co chcesz zmienić i jak chcesz to zrobić poprzez realizację projektu. 
   • Zastanów się czy chcesz projekt prowadzić samodzielnie czy we współpracy z kolegą/koleżanką. Jeżeli to drugie weźcie udział w rekrutacji do Akademii razem.
   • Zastanów się kto będzie mógł Ci pomóc przeprowadzić projekt. Do realizacji każdego projektu trzeba zaangażować minimum 3 wolontariuszy (w projektach prowadzonych w parze minimum 5 wolontariuszy

    

   Następnie APLIKUJ! Formularz zgłoszeniowy online dostępny będzie w terminie rekrutacji (1 marca - 7 kwietnia 2024) na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia.  

   Aby złożyć formularz będziesz potrzebował jeszcze opinię wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, trenera, proboszcza, instruktora harcerskiego, lub innej istotnej osoby znającej Twoje dotychczasowe osiągnięcia i zaangażowanie. 

   Masz pytania? Dzwoń: +48 791 793 021

  • Akademia Liderów jest otwarta dla zaangażowanych uczniów szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia) w roku szkolnym 2024/2025 (także dla maturzystów!), w wieku 16-20 lat. 

   Jeżeli jesteś młodym aktywistą, chcesz rozwijać swoje kompetencje organizacyjne i przywódcze, nauczyć się jak działać efektywnie dla dobra wspólnego, a także podjąć wyzwanie pracy nad sobą samym weź udział w rekrutacji i wyślij nam formularz zgłoszeniowy.

   Aby wziąć udział w Akademii należy spełnić równocześnie dwa warunki formalne:

   1. wykazać się dotychczasowym zaangażowaniem społecznym;
   2. przedstawić pomysł na realizację projektu społecznego lub historycznego (wypełnić formularz udostępniony w trakcie rekrutacji na naszej stronie internetowej).

   W trakcie Akademii będziesz miał szansę wziąć udział w szkoleniach, warsztatach oraz spotkaniach z inspirującymi postaciami. Zaproszeni goście reprezentują wspólny z Fundacją Świętego Mikołaja światopogląd dotyczący istoty zaangażowania w sprawy wspólne, wagi podejmowania odpowiedzialności za dobro wspólne, potrzebie budowania kultury solidarności, roztaczania opieki nad słabszymi członkami wspólnoty, a także istotnej roli kultury chrześcijańskiej dla budowy tożsamości Polski i Europy.  Sprawdź jakich gości możesz spotkać w trakcie Akademii Liderów.

  • Nabór do Akademii Liderów w 2024 roku odbywa się w terminie 1 marca - 7 kwietnia 2024 r.  

  • Tak. Każdy uczestnik Akademii Liderów otrzyma stypendium w wysokości minimum 3000 zł na rok szkolny (10 transz po 300 zł, które zostaną wypłacone od września 2024 r. do czerwca 2025 r.). Będąc uczestnikiem Akademii Liderów będziesz mógł/mogła wydać stypendium na rozwój swoich pasji, talentów i zainteresowań.

   Dla osób z rodzin niezamożnych przewidujemy możliwość zwiększenia stypendium, o czym będziemy informować zakwalifikowanych uczestników.

   W celu prawidłowego rozliczenia stypendium uczestnicy zbierają dokumenty poświadczające wydatki (faktury i rachunki), a następnie do 22 czerwca 2025 r. przesyłają na adres mailowy akademia@mikolaj.org.pl wypełnione sprawozdanie.

  • W procesie rekrutacji przyjmujemy projekty prowadzone indywidualnie i w dwuosobowych zespołach. Pamiętajcie jednak, że każda zgłaszająca się osoba musi spełniać kryteria formalne uczestnictwa w Akademii. W przypadku projektu zgłaszanego przez parę, jeden z liderów wypełnia formularz wpisując imię i nazwisko oraz adres mailowy drugiego lidera. Na ten adres prześlemy uproszczony formularz dotyczący danych osobowych.

  • Jeżeli chcesz wziąć udział w Akademii Liderów przyślij nam formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia
   w terminie 1 MARCA - 7 KWIETNIA  2024 r.

   Prócz formularza zawierającego opis pomysłu na projekt, będziesz potrzebował pisemną opinię istotnej osoby dorosłej, która zna Ciebie i Twoje dotychczasowe zaangażowanie, a więc od  wychowawcy/ nauczyciela/ pedagoga/ trenera/ proboszcza/ instruktora harcerskiego itp.

   Po zebraniu zgłoszeń, nad każdy formularz rozpatrzy 3-osobowa Komisja z Fundacji Świętego Mikołaja. Z częścią osób biorących udział w rekrutacji prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne poprzez videokonferencje. 

   Ostatecznie Komisja wybierze od 15 do 30 najciekawszych projektów. 

   Wybierając projekty, których twórcy zostaną zakwalifikowani do Akademii Liderów komisja bierze pod uwagę:

   1. Wybór tematyki projektu i zaproponowanych działań dostosowany do realnych problemów i potrzeb społeczności lokalnej lub odbiorców (10 pkt.),
   2. Odpowiednio określone cele projektu (rozumiane jako umiejętność zaproponowania kierunku działań w odpowiedzi na zaobserwowane potrzeby lub problemy w swojej społeczności lokalnej) (5 pkt.),
   3. Poziom zaangażowania w projekt lokalnej społeczności (liczba zaangażowanych wolontariuszy, lokalnych partnerów, mieszkańców itp.) (5 pkt.),
   4. Ocena autorska komisji, w tym między innymi: oryginalność pomysłu na projekt, oraz zbieżność założeń projektu biorącego udział w rekrutacji z wartościami republikańskimi rozumianymi przede wszystkim jako aktywne zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz budowanie kultury solidarności (10 pkt.).

   W sumie, każdy projekt może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

   Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia 10 maja 2024 roku. 

  • Projekt realizowany w ramach Akademii Liderów ma być autorskim pomysłem uczestników, odpowiadającym na potrzeby społeczności lokalnej. Powołaliśmy 9 kategorii projektowych. Sprawdź czy Twój pomysł na działanie odpowiada naszym kategoriom:

   Projekty historyczne:

   1. projekt dotyczący pielęgnowania pamięci i tożsamości lokalnej;
   2. projekt upamiętniający wybitnych Polaków lub wybitne postaci dla danej społeczności lokalnej;
   3. projekt dotyczący obchodzonych ważnych rocznic w bieżącym roku.

   Projekty społeczne:

   1. projekt promujący postawy obywatelskie;
   2. projekt dotyczące więzi międzypokoleniowych;
   3. projekt samopomocowy;
   4. projekt promujący wolontariat;
   5. projekt charytatywny;
   6. projekt na rzecz środowiska naturalnego.

   Jeżeli masz wrażenie, że Twój pomysł nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii, a zależy Ci na udziale w Akademii Liderów zawsze możesz skontaktować się z nami i spróbować przekonać do przyjęcia Twojej kandydatury.

  • W ramach rekrutacji porównywane między sobą są pomysły na projekt. Zapraszamy więc osoby, które już na wstępie mają pomysł na przestrzeń do działania. Nie obawiaj się jednak, nie będziesz rozliczany z każdego szczegółu wpisanego w formularzu na etapie rekrutacji. Szkoła Letnia jest po to, aby dopracować swój pomysł i przekuć go w konkretny plan działania.

  • Jak najbardziej, bycie liderem to także umiejętność przewodzenia, sprawiedliwego dzielenia obowiązków i motywowania innych do działania. Dlatego każdy z projektów realizowanych w ramach Akademii Liderów obowiązkowo musi angażować minimum 3 wolontariuszy. Zastanów się więc z kim chciałbyś współpracować i jak przekonasz te osoby do wspólnego działania przy realizacji Twojego pomysłu.

  • W ramach szkoły letniej prowadzony jest ambity program szkoleniowy dotyczący realizacji projektów. Na pewno nie zabraknie takich tematów jak zasady współpracy i komunikacji w grupie, planowanie, tworzenie harmonogramu pracy, podziału zadań, budżet projektu, czy podstawy fundraisingu. Poprzez warsztaty będziemy szkolić Wasze umiejętności komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Wszystkie zajęcia merytoryczne prowadzone są przez doświadczonych profesjonalnych trenerów. 

   Prócz rozwoju kompetencji liderskich będzie też czas na rozwój wiedzy obywatelskiej i kształtowanie charakterów poprzez udział w spotkaniach dyskusyjnych  z inspirującymi gośćmi.

  • W trakcie szkoły letniej każdy z uczestników będzie miał szansę podjąć indywidualną pracę z tutorem. Zadaniem tutora jest wspieranie akademistów przy realizacji projektów. Z tutorem można omawiać każdy z etapów projektu, radzić się go w sytuacjach kryzysowych i spadku motywacji do działania. Uczestnicy poprzednich edycji nawiązywali głębokie i ciepłe relacje ze swoimi tutorami i sporo korzystali z wiedzy, doświadczenia i umiejętności swoich tutorów. 

  • Rejs Pogorią dla uczestników Akademii Liderów zorganizowaliśmy już dwukrotnie. W 2015 roku szkoła zimowa odbyła się na Morzu Śródziemnym na pokładzie statku. W 2019 i na początku 2023 roku natomiast wybraliśmy 35 najbardziej aktywnych i zaangażowanych uczestników czterech edycji Akademii Liderów i na pokładzie Pogorii odbył się zjazd absolwentów z dodatkowym modułem szkoleniowym. 

   Oznacza to, że wchodząc w społeczność Akademistów masz szansę na nowe, również żeglarskie przygody. Nie obiecujemy jednak, że każdego roku będziemy organizować rejsy. Jest to wyjątkowa forma organizacyjna, po którą pewnie jeszcze w przyszłości sięgniemy, ale w tym momencie nie możemy jeszcze zdradzić kiedy.