FAQ

  • Obecnie trwa 5. edycja programu. Kolejny nabór ogłosimy w marcu 2020 roku.  

  • Akademia Liderów jest otwarta dla zaangażowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia) w roku szkolnym 2018/2019. Zapraszamy osoby w wieku 16-20 lat, również uczniów klas maturalnych. 

    Jeżeli jesteś młodym aktywistą, chcesz rozwijać swoje kompetencje organizacyjne i przywódcze, nauczyć się jak działać efektywnie dla dobra wspólnego, a także podjąć wyzwanie pracy nad sobą samym weź udział w rekrutacji i wyślij nam formularz zgłoszeniowy.

   Aby wziąć udział w Akademii należy spełnić równocześnie trzy warunki formalne:

   1. uzyskać średnią ocen w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację do Akademii (2017/2018) nie niższą niż 4,0 w szkole ponadgimnazjalnej, 4,3 w gimnazjalnej, lub posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne;
   2. wykazać się zaangażowaniem społecznym;
   3. przedstawić pomysł na realizację projektu społecznego lub historycznego.

   W trakcie Akademii będziesz miał szansę wziąć udział w szkoleniach, warsztatach oraz spotkaniach z inspirującymi postaciami. Zaproszeni goście reprezentują wspólny z Fundacją Świętego Mikołaja światopogląd dotyczący istoty zaangażowania w sprawy wspólne, wagi podejmowania odpowiedzialności za dobro wspólne, potrzebie budowania kultury solidarności, roztaczania opieki nad słabszymi członkami wspólnoty, a także istotnej roli kultury chrześcijańskiej dla budowy tożsamości Polski i Europy.  Sprawdź jakich gości możesz spotkać w trakcie Akademii Liderów.

  • W procesie rekrutacji przyjmujemy projekty prowadzone indywidualnie i w dwuosobowych zespołach. Pamiętajcie jednak, że każda zgłaszająca się osoba musi spełniać kryteria formalne uczestnictwa w Akademii. W przypadku projektu zgłaszanego przez parę, jeden z liderów wypełnia formularz wpisując imię i nazwisko oraz adres mailowy drugiego lidera. Na ten adres prześlemy uproszczony formularz dotyczący danych osobowych.

  • Jeżeli chcesz wziąć udział w Akademii Liderów przyślij nam formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia w terminie do 20 maja 2019 r. Prócz formularza zawierającego opis pomysłu na projekt, będziesz potrzebował pisemną opinię istotnej osoby dorosłej, która zna Ciebie i Twoje dotychczasowe zaangażowanie, a więc od  wychowawcy/ nauczyciela/ pedagoga/ trenera/ proboszcza/ instruktora harcerskiego itp.

   Po zebraniu zgłoszeń nad każdym formularzem pochyli się 3-osobowa Komisja i wybierze od 15 do 30 najciekawszych projektów. Wybierając projekty, których twórcy zostaną zakwalifikowani do Akademii Liderów komisja bierze pod uwagę:

   1. Odpowiednio określone cele projektu (5 pkt.),
   2. Wybór tematyki i działań projektu dostosowany do realnych problemów i potrzeb odbiorców (5 pkt.),
   3. Poziom zaangażowania w projekt lokalnej społeczności (liczba zaangażowanych wolontariuszy, adresatów bezpośrednich i pośrednich) (5 pkt.),
   4. Realny do zrealizowania harmonogram (5 pkt.),
   5. Ocena autorska komisji, w tym między innymi: oryginalność pomysłu na projekt, oraz zbieżność założeń projektu biorącego udział w rekrutacji z wartościami republikańskimi rozumianymi przede wszystkim jako aktywne zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz budowanie kultury solidarności (10 pkt.).

   W sumie, każdy projekt może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

   Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 7 dni po zakończeniu naboru formularzy na stronie internetowej www.mikolaj.org.pl/akademia

  • W ramach rekrutacji porównywane między sobą są pomysły na projekt. Zapraszamy więc osoby, które już na wstępie mają pomysł na przestrzeń do działania. Nie obawiaj się jednak, nie będziesz rozliczany z każdego szczegółu wpisanego w formularzu na etapie rekrutacji. Szkoła Letnia jest po to, aby dopracować swój pomysł i przekuć go w konkretny plan działania.

  • Projekt realizowany w ramach Akademii Liderów ma być autorskim pomysłem uczestników, odpowiadającym na potrzeby społeczności lokalnej. Powołaliśmy 8 kategorii projektowych. Sprawdź czy Twój pomysł na działanie odpowiada naszym kategoriom:

   Projekty historyczne:

   1. projekt dotyczący pielęgnowania pamięci i tożsamości lokalnej;
   2. projekt upamiętniający wybitnych Polaków lub wybitne postaci dla danej społeczności lokalnej
   3. projekt dotyczący obchodzonych ważnych rocznic w 2019 r.;

   Projekty społeczne:

   1. projekt promujący postawy obywatelskie;
   2. projekt dotyczące więzi międzypokoleniowych;
   3. projekt samopomocowy;
   4. projekt promujący wolontariat;
   5. projekt charytatywny.

   Jeżeli masz wrażenie, że Twój pomysł nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii, a zależy Ci na udziale w Akademii Liderów zawsze możesz skontaktować się z nami i spróbować przekonać do przyjęcia Twojej kandydatury.

  • Jak najbardziej, bycie liderem to także umiejętność przewodzenia, sprawiedliwego dzielenia obowiązków i motywowania innych do działania. Dlatego każdy z projektów realizowanych w ramach Akademii Liderów obowiązkowo musi angażować minimum 3 wolontariuszy. Zastanów się więc z kim chciałbyś współpracować i jak przekonasz te osoby do wspólnego działania przy realizacji Twojego pomysłu.

  • W ramach szkoły letniej prowadzony jest ambity program szkoleniowy dotyczący realizacji projektów. Na pewno nie zabraknie takich tematów jak zasady współpracy i komunikacji w grupie, planowanie, tworzenie harmonogramu pracy, podziału zadań, budżet projektu, czy podstawy fundraisingu. Poprzez warsztaty będziemy szkolić Wasze umiejętności komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Wszystkie zajęcia merytoryczne prowadzone są przez doświadczonych profesjonalnych trenerów. 

   Prócz rozwoju kompetencji liderskich będzie też czas na rozwój wiedzy obywatelskiej i kształtowanie charakterów poprzez udział w spotkaniach dyskusyjnych  z inspirującymi gośćmi.

  • W trakcie szkoły letniej każdy z uczestników będzie miał szansę podjąć indywidualną pracę z tutorem. Zadaniem tutora jest wspieranie akademistów przy realizacji projektów. Z tutorem można omawiać każdy z etapów projektu, radzić się go w sytuacjach kryzysowych i spadku motywacji do działania. Uczestnicy poprzednich edycji nawiązywali głębokie i ciepłe relacje ze swoimi tutorami i sporo korzystali z wiedzy, doświadczenia i umiejętności swoich tutorów. 

  • Rejs Pogorią dla uczestników Akademii Liderów zorganizowaliśmy już dwukrotnie. W 2015 roku szkoła zimowa odbyła się na Morzu Śródziemnym na pokładzie statku. W 2019 roku natomiast wybraliśmy 35 najbardziej aktywnych i zaangażowanych uczestników czterech edycji Akademii Liderów i na pokładzie Pogorii odbył się zjazd absolwentów z dodatkowym modułem szkoleniowym. 

   Oznacza to, że wchodząc w społeczność Akademistów masz szansę na nowe, również żeglarskie przygody. Nie obiecujemy jednak, że każdego roku będziemy organizować rejsy. Jest to wyjątkowa forma organizacyjna, po którą pewnie jeszcze w przyszłości sięgniemy, ale w tym momencie nie możemy jeszcze zdradzić kiedy.