Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Świętego Mikołaja”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 29 maja 2002 roku aktem notarialnym sporządzonym przed Panią Moniką Kędzierską – Notariuszem w Warszawie, za numerem repertorium A 5549/02. Założyciele zwani są w dalszej części statutu „Fundatorami”.
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.), w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz w niniejszym statucie.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§3
Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

Cele i formy działania

§4
1. Celami Fundacji są:
1) prowadzenie badań naukowych z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i humanistycznych, a także upowszechniania polskich i światowych wyników tych nauk,
2) wspieranie rozwoju i umiędzynarodowienia polskich badań z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i humanistycznych,
3) promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii,
4) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
5) edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
6) zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,
7) pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
8) badanie i propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności
i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw obywatelskich,
9) działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,
10) lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych,
11) pomoc społeczna.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) prowadzenia programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji (PKD 94.99.Z),
b) organizowania i finansowania zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji (PKD 94.99.Z),
c) pomocy rzeczowej i finansowej dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach (PKD 94.99.Z),
d) wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie (PKD 94.99.Z)
e) pomocy społecznej (PKD 88.99.Z)
f) organizowania szkoleń, seminariów, debat i konferencji naukowych i innych, służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację (PKD 85.59.Z),
g) prowadzenie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, nauk humanistycznych, prawnych i społecznych (PKD 72.20.Z)
h) organizowania i finansowania naboru i szkolenia wolontariuszy (PKD 85.59.Z),
i) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z),
j) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.14.Z),
k) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.19.Z),
l) prowadzenia działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),
m) prowadzenia działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z),
n) prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z),
o) organizowania, finansowania i prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, filozofii, teologii, prawa i ekonomii (PKD 72.20.Z),
p) organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Fundacji (PKD 82.30.Z),
q) doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej dla innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji (PKD 74.90.Z).
2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) wydawania książek (PKD 58.11.Z),
b) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
c) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z).
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
4. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

Organy Fundacji

§6
Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji.

§7
1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów, działających łącznie.
2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji zgodnie z postanowieniami statutu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
4) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
5) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
6) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
8) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
9) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
6. Zarząd może w drodze uchwały udzielić prokury. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu.

§8
1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 10 osób, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatorów działających łącznie.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
5. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50% członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.

Majątek i dochody Fundacji.

§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 3.000 zł, na który to fundusz składają się pieniądze w wysokości 3.000 zł.
2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 1.000 zł na cele działalności gospodarczej .
3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10
1. Dochodami Fundacji są:
1) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
2) darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
3) środki ze zbiórek i imprez publicznych,
4) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
7) odsetki bankowe,
8) świadczenia i nawiązki zasądzane przez wydziały karne sądów.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.

§11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§12
1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników lub osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza Fundacji.

§13
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
1) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
2) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
3) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
4) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z),
5) reklamy (PKD 73.11),
6) działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),
7) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
8) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),
9) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
10) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),
11) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z),
12) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),
13) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 94.99.Z),
14) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),
15) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z),
16) działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z)
3. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

Postanowienia końcowe.

§14
Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Fundatorów podjętej jednomyślnie.

§15
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. W treści uchwały Fundatorzy mogą określić warunki i likwidacji, w tym szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów. Likwidator obowiązany jest do prowadzenia czynności zmierzających do zakończenia działalności Fundacji w sposób zgodny z treścią uchwały o likwidacji Fundacji.
4. W ramach likwidacji majątek Fundacji powinien być przekazany przez likwidatora na rzecz instytucji zarejestrowanych w Polsce, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

§17
W wypadku śmierci lub zaistnienia trwałej niemożności działania jednego z Fundatorów (w tym także w wypadku złożenia przez jednego z Fundatorów drugiemu z Fundatorów oraz Zarządowi pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym o dobrowolnym zakończeniu wykonywania uprawnień Fundatora, co skutkować będzie wygaśnięciem uprawnień takiego Fundatora), drugi z Fundatorów może działać samodzielnie we wszystkich sprawach, które zgodnie z niniejszym Statutem wymagają działania obu Fundatorów.

§18
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do właściwego rejestru.

Niniejszy tekst jednolity sporządzono zgodnie z Uchwałą Fundatorów nr 1/2020 z 18 maja 2020 roku.


Zarząd Fundacji:


Dariusz Karłowicz

Joanna Paciorek

Warszawa, 18.05.2020 r.

Statut Fundacji Świętego Mikołaja
Statut Fundacji Świętego Mikołaja
pdf
122 KB

Jednym kliknięciem zmień życie dziecka

zima 15 v4
Przekaż cegiełkę na stypendium dla zdolnego dziecka z niezamożnej rodziny i wpłać
20 zł
buzka 2 v2
Zostań Patronem rocznego stypendium dla zdolnego dziecka z niezamożnej rodziny i wpłać
2000 zł
lato 7 v5
Ufunduj miesięczne stypendium dla zdolnego dziecka z niezamożnej rodziny i wpłać
200 zł
buzka 3 v4
Wpisz poniżej kwotę wpłaty na stypendium dla zdolnego dziecka z niezamożnej rodziny
Operator płatności - Przelewy24
Przyjaciele Fundacji Świętego Mikołaja:
darczyncy indywidualni v2
Radio357 logo kontra
Active citizens fund4x
polska pomoc logo
NIW PROO v2
NIW NOWEFIO
LOGOTYPY POWER v2
Active citizens fund4x v2
accenture logo
tvp info male
islogo
logo PEPCO ver podstawowa prev
HSBC logo
logo IG
orange
Lapka 34
PLAY S
PLUS logo nowe2010
T Logo bez Sloganu B+M 1
2
AMS RED
logotypMSZ A kolor
muzeum powstania warszawskiego
dar serca wersja podstawowa v2
Fundacja ARP rgb
frse v2
LOGO LIBRUS poziome duze v2
OCEN.logotyp na www
bialy prostokat v2
sks
promark serwis R
KMS logoOpt
logo sage
kantar
Logo white JPEG TAK
widoczni logo
IKEA
C F logo
77production v3
zpapieru 01
aria logo1
logovgi
bos bank
bos fundacja
komitet pomocy dzieciom polskim
librus logo
dyrektor szkoly winieta
Brewa logotyp
Filia czarny 300
literatura logo
logo Mamy Spiewamy
IMAS Logo 884 456px
3.2 CA Together supported by CA Foundation Logo
logo majewski v2
Polskie radio logo
Program 3 PR
logo radio new
logo PRK
logo radio lublin
logo radio lodz
Logo Polskie Radio Olsztyn
111 154741892710
pik
logo radio rzeszow
Radio Szczecin logotyp
logo v2
banner kampus
radio centrum logo czarne 01
logo muzyczne radio
Logo telezlom
CF BLUE