FAQ

  • Fundacja współpracuje z siecią szkół w całej Polsce. Od nauczycieli i rodziców otrzymujemy alarmujące sygnały dotyczące narastających problemów psychicznych uczniów po czasie przymusowej zdalnej nauki i izolacji. Do najczęstszych problemów, z którymi obecnie zmagają się dzieci należą: stany lękowe, permanentny stres, spadek nastroju i depresja, a także uzależnienia, w tym przede wszystkim od urządzeń cyfrowych, a także trudności w relacjach między rówieśnikami. Niepokój nauczycieli i rodziców znajduje potwierdzenie w  statystykach i prowadzonych ogólnopolskich i międzynarodowych badaniach. W ostatnich latach znacząco nasilił się problem depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży  w Polsce. Wiele dzieci potrzebuje pilnego wsparcia psychologicznego. Fundacja chce pomóc dzieciom i zwiększyć ich szansę na zdrowy i harmonijny rozwój. Dlatego uruchomiliśmy program pomocy poprzez dotacje dla szkół na działania profilaktyczne, terapeutyczne i interwencyjne, a także program pomocy społecznej dedykowany dzieciom z niezamożnych rodzin, które potrzebują pilnego dostępu do konsultacji psychoterapeutycznych.

  • Program Fundacji obejmuje trzy ważne obszary działań:

   1. finansowanie diagnozy i terapii młodzieży z niezamożnych rodzin
   2. finansowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych w szkołach
   3. prowadzenie superwizji grupowej dla szkolnych psychologów i pedagogów

   Program jest dedykowany szkołom i ich uczniom, które  nawiązały z Fundacją współpracę w ramach programu Stypendia św. Mikołaja (program jest otwarty dla wszystkich szkół w Polsce i bezpłatny. Można do niego dołączyć w każdym momencie).

   W ramach programu uczniowie w kryzysie, lub tacy którzy wymagają pilnej diagnozy, interwencji lub wsparcia mogą otrzymać finansowanie konsultacji i terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Sfinansowana terapia lub konsultacje mogą mieć charakter jednorazowy, kilkumiesięczny lub całoroczny, w zależności od sytuacji i potrzeb dziecka ubiegającego się o wsparcie w tym obszarze.

   W ramach programu szkoły mogą otrzymać dotacje na prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych. W pierwszym naborze wniosków finansujemy działania realizowane w tym roku szkolnym (od 1 kwietnia do 20 czerwca 2024 r). Zakładamy kolejny nabór wniosków w roku szkolnym 2024/2025. Szkoła składa do fundacji wniosek o dotacje, który zostanie oceniony przez komisję ekspertów, następnie podpisuje z fundacją umowę dotacyjną, otrzymuje pieniądze, realizuje działania, a na końcu składa sprawozdanie.

   W ramach programu szkolni psychologowie i pedagodzy będą mogli nieodpłatnie wziąć udział w sesjach superwizji grupowej. Jest to grupa zawodowa pracująca najbliżej dzieci i młodzieży, a zarazem mocno przeciążona ilością pracy. Chcemy być dla nich wsparciem, aby mogli jak najlepiej wspierać dzieci ze swoich szkół.

  • Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia), które podpisały z Fundacją umowę o udziale w programie Stypendia św. Mikołaja. Już dziś Fundacja współpracuje z ponad 300 szkołami. W znakomitej większości są to szkoły z małych miejscowości, z różnych zakątków Polski.

   Działaniami realizowanymi w ramach dotacji od Fundacji mogą być objęci uczniowie, nauczyciele i rodzice z tych szkół.

   Natomiast finansowanie konsultacji, diagnozy i terapii psychologicznej i psychiatrycznej ma trafić do uczniów z niezamożnych rodzin. Próg dochodowy nie jest jednak bardzo niski, aby pomocą objąć dzieci, które nie mogą czekać na wizytę w publicznej służbie zdrowia, a dla ich rodziców opłacenie prywatnych konsultacji jest zbyt dużym ciężarem. Świadczenie z zakresu z pomocy społecznej może zostać udzielone osobie, która jest członkiem rodziny, w której miesięczny dochód netto na osobę – z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc nie przekracza 2000 zł.

  • Tak. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą polską szkołą i chcemy dotrzeć z pomocą do dzieci w całej Polsce. Jednakże dotacje w ramach programu pomocy psychologicznej, mają trafiać do szkół, które chcą razem z nami przyznawać Stypendia św. Mikołaja. Jeżeli szkoła jeszcze nie dołączyła do programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja serdecznie zapraszamy! Program jest otwarty i nieodpłatny, a aby do niego dołączyć wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie stypendia.mikolaj.org.pl,a następnie podpisać umowę z Fundacją. 

  • Dotowane przez Fundację będą działania profilaktyczne prowadzone przez szkołę mogą dotyczyć:  psychoedukacji, profilaktyki depresji, zaburzeń lękowych i fobii społecznych, profilaktyki uzależnień (w tym uzależnień od urządzeń cyfrowych), radzenia sobie ze stresem i napięciem, budowania relacji bez przemocy, umiejętności społecznych, generalnie zdrowia psychicznego i możliwości otrzymania pomocy, inne działania mieszczące się w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego.

   Dotowane przez Fundację będą działania terapeutyczne prowadzone przez szkołę mogą obejmować: trening umiejętności społecznych, hipoterapię, arteterapię, warsztaty z elementami dramy stosowanej, różnego rodzaju grupy wsparcia, dodatkowe konsultacje psychologa w szkole, oraz inne działania o charakterze terapeutycznym, które mogą być realizowane przez szkołę.

   Dotowane przez Fundację będą działania z zakresu interwencji kryzysowej. Poprzez kryzys rozumiane są sytuacje nagłe wymagające pilnego zaangażowania przez szkołę zespołu psychologów i/lub interwentów kryzysowych, jak na przykład nagła śmierć ucznia, lub nauczyciela, wypadek, doświadczenie przemocy itp.

  • Kryteria formalne:

    1. Złożenie wniosku przez uprawniony podmiot, czyli szkołę, która przystąpiła do programu Stypendia św. Mikołaja i podpisała umowę z Fundacją Świętego Mikołaja;
    2. Złożenie wniosku poprzez formularz internetowy oraz dołączenie budżetu na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
    3. Złożenie wniosku do fundacji w terminie naboru. Termin naboru: 1 lutego – 1 marca 2024 r.
    4. Zaproponowane działanie we wniosku o dotację zostanie zaplanowane do realizacji w okresie 1 kwietnia – 20 czerwca 2024 roku

   Kryteria merytoryczne:

     1. Zgodność działań z celem ogólnym programu Pomocy Psychologicznej Fundacji Świętego Mikołaja (działania niespełniające tego wymogu nie będą brały udziału w dalszej punktacji i nie będą mogły otrzymać dotacji od fundacji);
     2. Wnikliwe i rzetelne opisanie zaobserwowanego problemu, na który ma odpowiedzieć działanie realizowane przez szkołę i dotowane przez fundację (ocena w skali 0-10);
     3. Odpowiednio dobranie działania, do przedstawionego we wniosku problemu (ocena w skali 0-10);
     4. Potencjał realnego wsparcia dzieci lub młodzieży w kryzysie poprzez realizację działania (ocena w skali 0-10)
     5. Adekwatny i realny budżet do zaplanowanego działania (ocena w skali 0-5).

   W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów pierwszeństwo realizacji będzie miał wniosek szkoły z mniejszej miejscowości.

  • Aby otrzymać dotację na działania profilaktyczne, terapeutyczne i interwencyjne, szkoła składa wniosek o dotację w terminie naboru. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej. Wniosek należy wysłać drogą mailową na adres stypendia@mikolaj.org.pl. Pierwszy nabór w 2024 r. prowadzimy w terminie 1 lutego – 1 marca 2024 r.

   Dotacje mogą otrzymać wyłącznie szkoły, które przystąpiły do programu Stypendia św. Mikołaja i mają podpisaną z Fundacją Świętego Mikołaja umowę. Szkoła może dołączyć do programu Stypendia św. Mikołaja w każdym momencie.

   We wniosku o dotację szkoła opisuje zaobserwowany problem, działanie, które chce podjąć, oraz grupę docelową, którą ma objąć założone działanie, a także przedstawia budżet potrzebny na zrealizowanie działania. Wskazana jest także osoba odpowiedzialna za realizację działania i kontakt z fundacją. Wniosek o dotację podpisuje dyrektor szkoły.

   Szkoły, których działania zostaną wyłonione przez komisję ekspertów i otrzymają dotację na działania z zakresu pomocy psychologicznej, podpiszą z Fundacją umowę dotacyjną i równocześnie zobowiążą się do złożenia sprawozdania z realizacji działania, po jego zakończeniu.  

  • Szkoła przygotowuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji działań oraz przesyła je do Fundacji na adres stypendia@mikolaj.org.pl po zrealizowaniu działania, najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2024 r. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej. 

    

   W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji, szkoła zobowiązana jest do zwrotu bez wezwania niewykorzystanej części dotacji na rachunek bankowy fundacji, nie później niż 30 czerwca 2024 r.

  • Ponieważ pomocą objęci zostaną wyłącznie uczniowie szkół, które podpisały z Fundacją umowę o udziale w programie Stypendia św. Mikołaja. Należy sprawdzić czy szkoła ucznia, który chce ubiegać się o pomoc jest już w programie Stypendia św. Mikołaja. Można to zrobić na stronie stypendia.mikolaj.org.pl Jeżeli szkoła nie przystąpiła do programu stypendialnego, może o zrobić w dowolnym momencie. Program jest otwarty i bezpłatny dla szkół.

   Aby otrzymać świadczenie w zakresie pomocy społecznej dedykowane na  przeprowadzenia konsultacji lub terapii psychologicznej lub psychiatrycznej, uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny składa do fundacji wniosek w terminie naboru. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej.

   Wniosek w wersji papierowej powinien zostać wysłany na adres: ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa; wniosek w wersji elektronicznej [skan wniosku] powinien zostać wysłany adres poczty elektronicznej: stypendia@mikolaj.org.pl

   Pierwszy nabór prowadzimy w terminie 1 lutego – 1 marca 2024 r.

   We wniosku należy zawrzeć dane osobowe, informacje o szkole, do której uczęszcza dziecko,  plan działania po otrzymaniu świadczenia i potrzebny budżet.

   Do wniosku dołącza się oświadczenie dochodowe, w którym określa się liczbę członków rodziny, oraz miesięczny dochód netto na osobę – z trzech miesiący poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, rekomendację psychologa lub pedagoga szkolnego do otrzymania pomocy dedykowanej na podjęcie konsultacji lub terapii psychologicznych lub psychiatrycznych. Pomoc zostanie udzielona osobom, które wykażą, że dochód ten nie przekracza 2000 zł netto na osobę.

   Uczniowie, którzy objęci zostaną pomocą, po ocenie wniosków przez komisję ekspertów podpiszą z Fundacją umowę o udzielenie pomocy społecznej. Następnie Fundacja przekaże na wskazany numer konta bankowego świadczenie pieniężne dedykowane na pomoc psychologiczną.  

  • Kryteria formalne:

   1. złożenie wniosku o pomoc społeczną w obszarze sfinansowania usług medycznych z zakresu zdrowia psychicznego oraz konsultacji i terapii psychologicznych lub psychiatrycznych na wzorze udostępnionym przez Fundację na stronie internetowej. 
   2. złożenie wniosku przez podmiot uprawniony, czyli ucznia szkoły, która przystąpiła do programu Stypendia św. Mikołaja i podpisała umowę z Fundacją Świętego Mikołaja
   3. dołączenie do wniosku oświadczenia dochodowego - świadczenie trafi wyłącznie do uczniów którzy są członkiem rodziny, w której miesięczny dochód netto na osobę – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 2000 zł.

   Kryteria merytoryczne:

   1. spełnienie kryteriów formalnych (złożenie wniosku wraz z załącznikami w terminie przez podmiot uprawniony – zgodnie z § 3);
   2. wnikliwy i rzetelny opis sytuacji życiowej (ocena w skali 0-10);
   3. konieczność udzielenia pilnej i niezwłocznej pomocy psychologicznej (ocena w skali 0-10)

   Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokona komisja ekspertów złożona z doświadczonych psychoterapeutów.  

  • Uczeń, który otrzyma świadczenie i podpiszę umowę o pomocy społecznej od fundacji, zobowiązuje się do przesłania na adres: stypendia@mikolaj.org.pl sprawozdania z otrzymanej pomocy (zestawienie faktur za usługi medycznie w zakresie zdrowia psychicznego, konsultacje lub terapie psychologiczne) w terminie do 31 sierpnia 2024 r. (faktury za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r.) oraz do 31 grudnia 2024 roku (faktury za okres od 1 września do 31 grudnia 2024 r.).

   W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty otrzymanej w ramach pomocy społecznej od fundacji uczeń zobowiązany jest do zwrotu bez wezwania niewykorzystanych środków na konto bankowe fundacji do dnia 31 sierpnia 2024 (pieniądze przyznane w I transzy) i do dnia 31 grudnia 2024 (pieniądze przyznane w II transzy).  

  • Niewykorzystane przez szkoły środki z przyznanych dotacji oraz niewykorzystane środki przez osoby indywidualne środki z przyznanej pomocy społecznej należy wpłacić na dedykowane konto Fundacji.

   Odbiorca: Fundacja Świętego Mikołaja
   Adres odbiorcy: ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno

   Numer konta: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002