Zapraszamy na koncert zespołu Mazowsze na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja

Zapraszamy wszystkich Przyjaciół i Sympatyków Fundacji Świętego Mikołaja na Międzynarodowy Koncert Kolęd z gościnnym udziałem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, który odbędzie się w ramach dwudniowego festiwalu "International Festival of Warsaw - Winter Edition 2019".

Przekaż darowiznę wpisując wybraną przez siebie kwotę w pole pod Świętym Mikołajem. Na swoją skrzynkę e-mail otrzymasz jednoosobowe zaproszenie na koncert, który odbędzie się 8 grudnia w godz. 17:00-19:00 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Jeśli chcesz otrzymać więcej niż jedno zaproszenie, przekaż taką liczbę darowizn, ile zaproszeń chcesz otrzymać. Za każdym razem na twój adres e-mail wysłane zostanie zaproszenie.

 

UWAGA! ZAKOŃCZYLIŚMY WYDAWANIE ZAPROSZEŃ. WSZYSTKIE MIEJSCA NA KONCERT SĄ JUŻ ZAJĘTE. DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE.

 

  

Cała zebrana kwota zostanie przekazana na program Stypendia św. Mikołaja, w ramach którego pomagamy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin z całej Polski. Nasi stypendyści otrzymują przez cały rok szkolny wsparcie w wysokości 200 zł miesięcznie. Mogą przeznaczyć te pieniądze na opłacenie zajęć dodatkowych, korepetycji, kółek zainteresowań, nauki języków obcych, zakup podręczników, instrumentów, sprzętu sportowego czy wyjazdów na obozy naukowe lub sportowe.
 

Obowiązek informacyjny dla gości Fundacji

Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Przesmyckiego 40, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126602 („Fundacja”) informuje, że:


1) Jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) tj. dane przetwarzane będą w celu zaksięgowania darowizny wpłaconej na konto Fundacji oraz umożliwienia wzięcia udziału w Międzynarodowym Koncercie Kolęd z gościnnym udziałem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, który odbędzie się w ramach dwudniowego festiwalu "International Festival of Warsaw - Winter Edition 2019" oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Fundacji m.in. obowiązków prawa podatkowego oraz obowiązków archiwizacyjnych. Fundacja może również przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Fundacji – prowadzenia działalności marketingowej, w tym przesyłania newsletterów oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.
3) Odbiorcami danych osobowych są:
a. International Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-201), przy ul. Andersa 12/69
b. Uprawnione organy publiczne,
c. Usługodawcy współpracujący z Fundacją m.in. podmioty świadczące usługi w zakresie księgowości, obsługi stron internetowych lub prowadzenia i usuwania dokumentacji.
d. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zaksięgowania wpłaconej kwoty oraz niezbędny do umożliwienia wzięcia przez Panią/Pana udziału w koncercie wskazanym w pkt 2 oraz później w okresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów Fundacji, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. usunięcia danych osobowych,
e. przenoszenia danych,
Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie lub poprzez e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl
Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.